Baan en onderhoud

Planning onderhoud 2017

Bos- en natuurbeheer plan

Green Deal en Statera-project

Natuur en Milieu

 

Opknapbeurt Jol 

In de loop van dit jaar heeft onze par 3-4 lus, de Jol, een flinke opknapbeurt ondergaan.

In de wintermaanden zijn de bospercelen en struwelen stevig uitgedund om de te veel uitgedijde begroeiing weer terug te brengen tot normale proporties. Waar nodig is nieuwe beplanting gepoot, soms met een heel specifiek doel. De greens van Jol 4 en 7 b.v. hebben altijd erg veel last van emelten. Spreeuwen zijn dol op die larven van de langpootmug, vooral als voedsel voor hun jongen. Spreeuwen bezoeken ook graag krentenboompjes, daarom is achter de green van Jol 4 een groep van die boompjes geplant om de spreeuwen in de goede richting te lokken.
Na de begroeiing is de rough aangepakt. Die is op Jol over het algemeen behoorlijk nat. Om daar verbetering in te brengen is er een flinke hoeveelheid zand opgebracht (het “oude” bunkerzand), waarna de grond goed is omgeploegd en gefreesd. Er is nieuw gras ingezaaid, waardoor de rough een hele tijd GUR was, maar nu ziet de Jol er fraai uit.

Tot slot zijn een aantal holes van de Jol nu weer voorzien van twee verschillende afslagplaatsen. Voordat Jol enige jaren geleden de qualifying status kreeg was dat ook zo. Maar om toen qua lengte in aanmerking te komen voor die Q-status moesten de meeste afslagen zo ver mogelijk naar achter worden getrokken. Daardoor vervielen de voorste Tees en bleef er op elke hole slechts één enkele afslagplaats over. Intussen zijn door de NGF de voorschriften voor de Q-status weer herzien, en zo konden de oude, tweede T-boxen weer in ere worden hersteld. Op 19 oktober j.l. is de Jol opnieuw ingemeten door de NGF, en dus kan er binnenkort een 18 holes qualifying rondje worden gespeeld op de Jol met gebruikmaking van A en B afslagen. Dat geldt dan wel alleen voor de wat langere holes; Jol 2, 5, en 9 zijn daar te kort voor.
Na deze opknapbeurt is het zeker de moeite waard om (weer) eens een ronde op de Jol te spelen.

 

 

Planning onderhoud 2017

Met het nieuwe wedstrijdseizoen voor de deur stellen wij u graag op de hoogte van de werkzaamheden in de baan en de mogelijke effecten die het heeft op het spel en de wedstrijden.

Een aantal punten zijn reeds eerder ter sprake gekomen in gesprekken met wedstrijdorganiserende commissies.

Echter het leek ons goed alle punten nogmaals op een rij te zetten.

  1. Groot onderhoud greens en fairways

In bijgaand overzicht “onderhoudsplanning” staat het onderhoud voor het gehele jaar weergegeven. Tijdens het groot onderhoud aan de greens (week 19 en week 30) zal er 4 dagen elke dag 1 lus non-qualifying zijn, omdat er dan 2 wintergreens in gebruik zijn. De wedstrijden zullen zoveel mogelijk geplaatst worden op de Q-lussen. Het kan dus zijn dat de luscombinatie van een wedstrijd kort tevoren moet worden aangepast,

In de weken 18 (1-5 mei) en 31 (31 juli-4 augustus) wordt groot onderhoud gepleegd aan de fairways, tees en foregreens. In die weken zal er 4 dagen elke dag 1 lus zijn gesloten. Om het spelplezier voor alle leden zo goed mogelij te houden, is afgesproken dat in die weken de wedstrijden op di-wo-do zullen plaatsvinden op de Jol + 1 lus op de grote baan.

Bovengenoemde weken liggen weliswaar vast, maar kunnen wijzigen bij extreme weersomstandigheden.

  1. Onderhoud tijdens wedstrijden

Door de vele verenigingswedstrijden bij Golfclub Zeewolde is bepaald dat een aantal baanonderhoudswerkzaamheden door moeten kunnen gaan, ook al vinden er wedstrijden plaats op de betreffende lus. De wedstrijdorganiserende commissies beschikken over een overzicht van het type wedstrijd en de daarbij toegestande werkzaamheden. Dit zal zich met name voordoen op de dagen maandag t/m vrijdag.

  1. Teerenovatie

De tees van Aak 4 (wit/geel), Pluut 2 (wit/geel), Pluut 3 (geel/rood/bauw) en Pluut 9 (wit geel), worden in week 13 (27-31 maart) gerenoveerd. Allereerst wordt de bovenlaag verwijderd, de tee wordt vlaggemaakt en in de juiste hellingshoek gelegd en voorzien van een nieuwe zoden-grasmat. De afslagplaats is dan 1 dag gesloten en de betreffende hole dient vanaf een andere tee gespeeld te worden.

      4. Bunkerrenovatie

In de weken 14 en 15 (met een uitloop naar week 16) zullen de greensidebunkers van Aak, Botter en Pluut worden voorzien van nieuw zand. Op  hole waar men aan het werk is, zal de vlag op de wintergreenpositie worden geplaatst. Per lus zal dat maximaal 1 hole zijn, zodat de baan altijd qualifying blijft

Natuurlijk zullen wij ons best doen om de overlast voor alle spelers zo veel mogelijk te beperken.

Mochten er vragen zijn mbt onderhoud en planning, dan kunt u  contact opnemen met het secretariaat of caddiemaster.

Om de baan in een goede conditie te houden, moet er veel werk worden verricht door het greenkeepersteam. Zij streven ernaar deze werkzaamheden zoveel mogelijk buiten het gezichtsveld van de spelers te doen. Een aantal keer per jaar dient er op de baan echter meer ingrijpend onderhoudswerk te worden uitgevoerd; het zogenaamde groot onderhoud. In bijgaand bestand een overzicht van de aard en de planning van deze werkzaamheden voor het jaar 2017.

Onderhoudsplanning 2018

Kwaliteitseisen Baan GC Zeewolde

 

Materiaal 2 onderhoud 1 column

Klik hier om terug te gaan

Bos- en natuurbeheer plan

Winter 2017 Bosonderhoud Golfclub Zeewolde 

Als het blad van de bomen is en de ondergrond liefst een beetje bevroren, dan zijn de greenkeepers van Golfclub Zeewolde volop in de weer met kettingzagen en snipperbak om een groot aantal   bossages en lanen aan te pakken.

Voor veel leden reden om vragen te hebben als: wat zonde, want het was zo’n mooie boom; is het nu echt nodig; het wordt zo kaal, etc.
Achter al dat zaag- en snoeiwerk zit wel degelijk een doordacht meerjarenplan. Dit plan is enerzijds gebaseerd op de ruim aanwezige kennis en ervaring rond bosonderhoud bij het greenkeepersteam, maar ook gebaseerd op het onlangs bijgesteld Natuurbeheerplan en ook op basis van adviezen van de baanarchitect Alan Rijks (“zo heb ik die hole voor ogen gehad bij het   ontwerpen”). Het meerjaren bosplan wordt elk jaar geactualiseerd, waarbij al vroeg in de herfst binnen de baancommissie wordt besproken welke onderdelen van dit bosplan de komende winter worden aangepakt.

De belangrijkste redenen om bomen weg te zagen, te dunnen, maar ook weer te herplanten, zijn de volgende:

1. Vitaliteit/gezondheid van het bomenbestand

Met name rond de speelvlakken dient gezorgd te worden voor veilige omstandigheden. Dat betekent dat bomen die gevaarlijke (zware) zijtakken hebben die kans maken op afscheuren of afbreken, verwijderd of fors gesnoeid moeten worden.
Vervelender wordt het wanneer bomen getroffen worden door een ziekte. Hét voorbeeld daarvan zijn de kastanjes die rond het clubhuis hebben gestaan. Alle kastanjes hier in de polder zijn daardoor getroffen en dan rest er helaas maar 1 optie en dat is ruimen. Hetzelfde geldt voor de op veel plaatsen in de baan voorkomende essen. Ook hier geldt dat vele essen zijn getroffen door de zgn essentaksterfte en dus verwijderd dienen te worden. De essen dienen ook uit het oogpunt van veiligheid (de takken breken spontaan af) rond de speelvlakken geruimd worden. In het oog springend zijn daarbij de de essen links van aak 8 en overlopend in het hoefijzer achter de wit/gele tee van Aak 9. Deze zullen in de winter van 2017-18 worden verwijderd. Hetzelfde geldt voor de essen rondom de green van Jol 5 en de laan links van de driving range.

2. Diversiteit

De oorspronkelijke aanplant van bomen op de golfbaan, als onderdeel van het grootste loofbomenbos van Nederland, bestond grotendeels uit de zgn snelle groeiers: wilgen, populieren, abelen etc. Deze hebben een bepaalde eindigheid in levensduur. Al een langere periode zijn we bezig deze boomsoorten te ruimen en te vervangen door een grotere diversiteit aan duurzame boomsoorten. Gekozen wordt voor soorten die meerdere generaties mee kunnen en op termijn de golfbaan een meer parkachtige uitstraling zullen geven. Daarbij wordt tevens gekeken naar verscheidenheid in kleur en vorm. Ook de keuze van de herplant van de bomen en bosplantsoen wordt in de baancommissie besproken en voorgelegd.

3. Licht en lucht op de speelvlakken

Het gras op de speelvlakken gedijt het beste als daar voldoende zonlicht gedurende een groot deel van de dag op valt. Lucht (wind) is essentieel om het vochtige gras zo snel mogelijk te laten afdrogen. Schaduw en vocht zijn de grootste veroorzakers van mosvorming, kwijnend gras en zorgt dus uiteindelijk ook goede omstandigheden om allerlei ziektes (schimmels) in het gras te krijgen. In dit kader is ook Green Deal van belang: vanaf 2020 zal het gebruik van bestrijdingsmiddelen naar bijna 0 moeten worden teruggebracht. Dat kan alleen bij een zo gezond mogelijke grasmat. Concreet betekent dit dat de bomen die dicht op de speelvlakken staan ( met name greens en tees), geruimd moeten worden. De erachter staande bomen/bossages nemen dan de functie van contour-begrenzing over. Die dienen dan wel in een visueel aantrekkelijke staat gebracht te worden. Voorbeelden hiervan zijn de abelen achter de green van Pluut 7 en het bosgebied rond de green van Botter 5. Het positieve effect van dit soort ingrepen is bijvoorbeeld heel goed merkbaar bij de green van Aak 1. Daar zijn 2 jaar geleden bomen achter de green geruimd en is een flinke windtunnel vrijgemaakt achter de green. De green en het grasbestand zijn zichtbaar en meetbaar verbeterd.

4. Speltechnisch

De kruin van een gemiddelde boom groeit ongeveer met 20-30 cm per jaar; ook in de breedte. Dat betekent dat, daar waar bomen links en rechts van de speelvlakken staan, per jaar de “vrije” ruimte met een halve meter afneemt. Dan ontstaat er een moment waarop (een deel van) de eerste rij naast zo’n speelvlak moet worden geruimd. Voorbeelden hiervan zijn de dichtgegroeide fairway van Jol 8 en de moeraseiken die vorig jaar rondom de green van Pluut 8 zijn weggehaald.
I.o.m. de baanarchitect wordt in dit kader ook gekeken om juist wel bepaalde bomen te laten staan om de hole daardoor uitdagender/spannender te maken. Dit soort beeldbepalende bomen dient te worden “vrijgezet”: ze hebben dan alle gelegenheid om uit te groeien naar het zgn eindbeeld van de hole. Op oudere banen en zeker de wat oudere banen op zandgrond zie je vaak holes met beeldbepalende omen, die ook speltechnisch hun invloed hebben op de moeilijkheidsgraad van een hole. Daar moet al in een vroegtijdig stadium een keuze worden gemaakt in welke bomen de blijvers zijn en welke weg moeten.

5. Lange termijn visie

Golfclub Zeewolde ligt op voedzame kleigrond en dus groeien bomen hard. Maar het zijn wel bomen en het duurt dus jaren voordat het gewenste “eindbeeld” van een hole of een stuk bos of laan is bereikt. Het zagen/snoeien en herplanten gebeurt dus met een visie op het te bereiken resultaat. Soms worden we daarin achterhaald door ziektes van bepaalde bomen (vb kastanjes), of ongewenste stormschade. Stormschade in de baan is de afgelopen jaren nihil, doordat we in het bosonderhoud de nadruk leggen op het bewaken van de vitaliteit van de bomen.
Een goed voorbeeld van een langere termijn visie op boomonderhoud is de abelenrij rechts van Pluut 4. Deze abelen kunnen nog ca 10-15 jaar mee, maar dan zullen ze echt geruimd moeten worden. Tevens gingen de kruinen van deze bomen al in elkaar groeien. Daarom is ervoor gekozen om deze bomen om en om weg te halen. Over 1-2 jaar zal op de plaats van de weggehaalde bomen een herplant plaatsvinden van een duurzamere boomsoort. Die kunnen dan eerst ruim 10 jaar groeien en als die dan al een aardige grootte/hoogte hebben, worden de resterende abelen weggehaald. Hoewel ook dat een heel ander beeld geeft dan de huidige hoge bomen, zal het beeld van een 10 jaar oude bomenlaan dat beter opvangen dan nu alles nog even laten staan en alles in één keer weghalen en herplanten.

Kortom, het is begrijpelijk dat leden/ spelers verzuchten dat het soms zo zonde is dat bepaalde bomen weggehaald worden, maar het gebeurt met een visie naar de (verre) toekomst. Dat geldt niet alleen voor het effect op de bomen en lanen zelf, maar zeker op de speelvlakken waar de bomen omheen staan.
Naast de bomen die rondom de speelvlakken liggen zijn er nog stukken meer verwilderd bos. Daar laten we de natuur zo veel mogelijk de natuur en is het onderhoud zeer extensief.

Last but not least: de situatie rond het clubhuis; de voormalige “kastanjelaan”. Zoals boven is uitgelegd, moesten deze bomen geruimd worden wegens ziekte. Binnen de baancommissie is gesproken over de (on)wenselijkheid tot herplant. Besloten is om het komende jaar voorlopig niets terug te zetten, zodat spelers een vrijer zicht hebben op de tees van de eerste holes en de greens van de 9e holes. Mede op basis van de bevindingen/reacties van leden kan dan besloten worden om volgend jaar alsnog over te gaan tot herplant.


 

Het terrein van Golfclub Zeewolde heeft op het totaaloppervlak van 120 ha ongeveer 30 ha bos en struweel.

Daarnaast nog een 1000 vrijstaande bomen. Soms als solitaire boom op de fairway, vaak aan de randen en lanen en in boomweides. Tel daarbij 6000 mtr aan oevers en een kilometer hagen.

Dit valt allemaal onder het zgn natuurbeheerplan waarvan afgelopen zomer door de HAS een herziene versie inclusief beheer-/werkkaarten is gemaakt.

Het natuurbeheerplan en de, in overleg met de baanarchitect, aangewezen speltechnische bomen vormen de leidraad voor het winterwerk in het bos zoals dat door de greenkeepers wordt uitgevoerd.

De kroon van een boom groeit nl per jaar ca 20-30 in de breedte. Vooral aan de randen van de fairway, rondom greens en tees moet alleen al daarom elk jaar worden gezaagd om voldoende licht en lucht op de speelvlakken te houden.

Komende winter zult u dan ook weer regelmatig het geluid van de motorzaag en vallende bomen kunnen horen. Voor dit jaar staan de werkzaamheden met name op de Aak gepland.

Onderstaand vindt u de linkjes naar een aantal beheerkaarten voor elk onderdeel zoals dat door de HAS is opgesteld.

beheerkaart Bos

beheerkaart Struweel

beheerkaart Bomen

beheerkaart Oevers

beheerkaart Hagen

overzichtskaart-beheer

Klik hier om terug te gaan

Green Deal en Statera-project

Met ingang van 2020 zal op sportvelden (en dus ook golfbanen) het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet meer zijn toegestaan; de Green Deal.

Dat betekent dat straks het spuiten tegen schimmels, maar ook tegen onkruiden niet mee zal zijn toegestaan. Binnen de golfbranche wordt nu hard gewerkt aan onderhoudsmethodieken die op andere manieren de schimmeldruk flink zullen verlagen en de groei van onkruid tegen gaat.

Of daarmee de huidige kwaliteit van de golfbanen gewaarborgd kan blijven en of we echt helemaal “chemie-vrij” kunnen werken is niet alleen een vraag, maar vooral een uitdaging voor al degenen die te maken hebben met het baanonderhoud.

Ook het greenkeepersteam van Zeewolde is al een paar jaar bezig om te kijken op welke wijze het onderhoudsregime aangepast moet worden om deze doelstellingen in 2020 te bereiken.

Een van de projecten waar Golfclub Zeewolde aan deelneemt is het Statera-project. Hiertoe is op Botter 6 niet alleen een zeer geavanceerd weerstation neergezet, maar zijn ook sondes in de green geplaatst, die alle mogelijke gegevens verzameld van deze green. De green wordt ook op een andere manier onderhouden om te kijken of dit gewijzigde onderhoud een gunstig effect heeft op de gezondheid van het gras (en dus minder gevoelig is voor schimmels). De proef loopt nu 1 jaar en binnenkort zal een eerste evaluatie hierover plaatsvinden en aan de hand van de bevindingen en resultaten het onderhoud worden bijgesteld.

Een van de deelnemers aan het Statera-project is fa Bayer. Om de belasting voor het milieu bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nog verder te beperken hebben zij samen met de fa Beutech een zgn Phyto-bak ontwikkeld, waar het residu van de spuitwagen in kan worden geleegd en daar wordt omgezet naar veilig af te voeren produkten. Ook hier loopt Golfclub Zeewolde maa weer eens voorop. De Phyto-bak staat bij de ingang van het greenkeepersterrein.

Door Bayer en Beutech is een flyer gemaakt om doel en werking van de Phyto-bak onder een breed publiek onder de aandacht te brengen.

 

Klik hier voor de flyer met een duidelijke uitleg over de werking ervan.

Klik hier om terug te gaan

Natuur en Milieu

Sinds september 2009 heeft Golfclub Zeewolde het Committed to Green (CtG) certificaat. In september 2010 volgde certificering onder de Golf Environment Organization (GEO) vlag. Dit GEO-certificaat kan worden beschouwd als een internationaal erkend ‘ECO-keurmerk’ voor de golfindustrie.

In tegenstelling tot wat regelmatig wordt gedacht, heeft CtG niets te maken met het in golfkringen gangbare begrip ‘Green’. Het heeft daarentegen alles te maken met die andere betekenis van ‘green’, n.l. ‘groen’ in de zin van ‘Natuur & Milieu’. De certificering is een erkenning voor het feit dat de op onze baan aanwezige natuur met respect wordt behandeld en verstandig beheerd, waardoor het groen zich goed kan ontwikkelen en gezond blijft, wat weer een positief effect heeft op de op de baan levende fauna. Ook milieubewust omgaan met gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en andere voor het baanonderhoud noodzakelijke producten en machines maakt deel uit van CtG, evenals waterhuishouding, energiegebruik en afvalstoffenbeheer. 

Natuur&Milieu/GEO maakt onderdeel uit van de Baancommissie en organiseert jaarlijks verschillende wandelingen over de baan o.l.v. ter zake deskundigen om uitleg te geven over de flora en fauna.

Natuur&Milieu 1 column

Klik hier om terug te gaan