Baan en onderhoud

Herplant bomen in de baan

Bomenonderhoud

Onderhoudsplanning 2018

Protocol baankeuring

Bos- en natuurbeheer plan

Green Deal en Statera-project

Natuur en Milieu

 

Droogte en baanonderhoud (deel 2)

Bericht hoofdgreenkeeper.

Op 5 juli jl. hadden we in Flevoland een neerslagtekort van 171mm. Inmiddels is dat tot 8 augustus opgelopen tot ver over de 250mm aan regen die niet gevallen is. Zoals iedereen heeft kunnen zien doet dat wel iets met de baan. Overigens hoor ik van veel spelers dat het er hier nog ‘groen’ uitziet ten opzichte van de rest van Nederland. Dit heeft alles te maken met de grondslag waar we op zitten, zeeklei.

  

Maar wat betekent dit nu voor ons?

Klei heeft de eigenschap (ten opzichte van zand) om veel water vast te houden. Dit is in het winterseizoen niet zo prettig, omdat de toplaag snel dicht wordt gelopen. Echter hebben we er voordeel bij in het hoogseizoen, doordat de grasplant lang water kan blijven pakken, met als gevolg groene fairways en rough. Eigenlijk alle plekken in de baan die geen beregening hebben.

De greens, tees, wintergreens Pluut 5 en Botter 3, fairways: Botter 3, Aak 7, Pluut 2 en Pluut 4 hebben allemaal beregening in de grond zitten. Deze spuiters komen ’s nachts uit de grond om te beregenen met een door ons vooraf ingevoerde hoeveelheid water. Dit water komt uit de beregeningsvijver van Aak 3/9, die normaal op niveau wordt gehouden door de neerslag van bovenaf. Als deze onder niveau komt, pompen wij oppervlaktewater uit het dorp vandaan. Dat laatste brengt voor ons voor het eerst in al die jaren wel extra kosten met zicht mee. Om er een beeld bij te krijgen, we hebben alleen in de maand Juli al meer dan 19 miljoen liter water verbruikt!

De extra kosten bestaan uit het, in samenwerking met het waterschap, inhuren van een grote pomp, die water van de ene tocht over de stuw naar een tocht (waterloop) pompt.

 

Normaal gesproken zaaien we de fairways 1x per jaar door met graszaad om de kwaliteit op peil te houden. Dit zal dit jaar een 2e keer moeten gebeuren. Daarentegen hoeven we de fairways niet te prikken en bezanden vanwege de structuurverbetering door de droogte (hetzelfde als met vorst). 

We zijn al 5 weken lang alle jonge aanplant water aan het geven. De extra uren, daaraan besteed, betalen zich overigens wel uit, want tot nog toe heeft slechts 1 berk op Jol 5 de geest gegeven.

De ingezaaide stukken rough in de baan zijn ook grotendeels verdroogd en zullen deels opnieuw ingezaaid moeten worden. 

 

En dan de paden. Overal zijn grote scheuren zichtbaar. Gelukkig is het een half verharding en wordt het pad straks weer iets zachter. Dan kunnen we er overheen met een trilwals om de scheuren de dichten.

 

De greens en tees zijn op dit moment gezond en hebben geen last van ziektes. Bij het omslaan van het weer bestaat echter de kans dat schimmels volop grip krijgen. We zullen dan wellicht een keer moeten spuiten met een gewasbeschermingsmiddel. Het maairegime ligt op dit moment extreem laag om de plant wat meer rust te geven. Dit betekent wel dat de greens op dit moment (ook in combinatie met het groot onderhoud) iets trager zullen zijn. Het is echter van levensbelang gras van 4mm hoogte niet te kort op de huid te zitten, wanneer het 35 graden is en de hele dag belopen wordt. 

 

Daarnaast wil ik graag persoonlijk nog even iets toevoegen. Ik/wij(greenkeeping) zijn enorm blij dat er de afgelopen jaren geïnvesteerd is in het beregeningssysteem. Nieuwe soft- en deels hardware, pompen met de elektronische aansturing daarvan en alles op de smartphone te bedienen. Ook het uitlezen van storingen kan tegenwoordig vanuit huis. Hierdoor is het systeem enorm bedrijfszeker geworden wat ons deze periode enorm veel tijd en geld bespaard heeft. Maar ook het machinepark en alle materialen die we hebben zijn up to date en hebben voldoende capaciteit, wat ontzettend efficiënt maar ook plezierig werkt!

Christian Nueboer, hoofdgreenkeeper

 

 

Droogte en baanonderhoud (deel 1)

De afgelopen weken hebben de golfers volop en bijna ongestoord kunnen genieten van een mooie baan, waar weliswaar de greenkeepers druk zijn met maaien en water geven, maar waar bijna geen grote onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Aan het begin van het jaar wordt een onderhoudsplanning gemaakt, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de wedstrijden die er worden georganiseerd. Zeker de Clubkampioenschappen en andere grote wedstrijden worden goed afgestemd op het noodzakelijke grote onderhoud. Zo wordt ook ruim tevoren al gecommuniceerd en geïnformeerd over de bewerkingen die de spelers de komende tijd kunnen verwachten. Die werkzaamheden zijn mede afhankelijk van de weersomstandigheden en gaan uit van een “normale” zomer.

Dat laatste is op dit moment beslist niet het geval: de droogte en warmte houdt nog steeds aan en zelfs de 14-daagse verwachting geeft op dit moment nog geen neerslag aan. Door deze droogte en het gevaar van verdroging kunnen onderhoudstaken als prikken, bezanden, doorzaaien etc niet plaatsvinden. Ook het spuiten van de fairways tegen onkruid is door de omstandigheden nog steeds niet gebeurd.

Dit alles heeft wel tot gevolg dat, wanneer de omstandigheden verbeteren, alsnog (een deel van) het grote onderhoud zal moeten worden uitgevoerd om een structureel hoge kwaliteit van de baan te kunnen behouden. Dat betekent echter ook dat de eerder overeengekomen afstemming tussen wedstrijden en noodzakelijk onderhoud zal moet worden losgelaten; ook als het gaat om maandbekers en clubkampioenschappen.

Wij proberen natuurlijk zo veel als mogelijk is rekening te houden met de wedstrijden, maar door de extreme weersomstandigheden van nu zal het noodzakelijke baanonderhoud moeten prevaleren. Op dit moment is nog niet te zeggen wanneer welk onderhoud zal kunnen worden uitgevoerd. Eerst zal er voldoende neerslag moeten vallen om de grond enigszins  “bewerkbaar” te maken.

De extreme droogte heeft gelukkig ook een positief effect. Droogte heeft op kleigrond hetzelfde effect als langdurige vorst: de grond gaat scheuren en de grondstructuur verbetert. Het gevolg voor dit jaar zal zijn dat het onderhoud aan de fairways (prikken/bezanden) dat gepland stond voor begin augustus niet zal plaatsvinden. Wel zullen de fairways worden doorgezaaid als de omstandigheden het toelaten. root onderhoud aan greens en tees zal wel gewoon kunnen plaatsvinden.

Wanneer dat zal zijn hopen wij zo spoedig mogelijk te kunnen meedelen als de omstandigheden zijn gewijzigd.

 

Herplant bomen in de baan

Gedurende afgelopen maanden is door het greenkeepersteam veel aan bosonderhoud gedaan. Vooral op de Aak en op de Jol zijn veel bomen gekapt en gedund.

Over oorzaak hiervan en de noodzaak van een goed beheer van het bos en de bomen staat verderop deze pagina een uitgebreide uitleg.

 

Omdat er onvoorzien (essentaksterfte) op meer plaatsen grotere “gaten” zijn gevallen dan normaal is de afgelopen tijd uitgebreid gesproken over de herplantmogelijkheden.

Enerzijds ingegeven door de budgettaire mogelijkheden en anderzijds de wens van leden en bestuur om de gevallen gaten vanwege de essentaksterfte snel op te vullen door grotere en/of meer bomen.

Door het SOGZ-bestuur is ingestemd om hier budget voor vrij te maken.

 

Daarna is direct contact met onze bomenleverancier opgenomen om de mogelijkheden te bespreken.

Hij adviseerde op de eerste plaatst ten strengste juist niet te kiezen voor een té grote boom. Onze collega Henk Boesveld bevestigde deze stelling meteen. Het nadeel van een te grote boom plaatsen is, dat hij in de eerste jaren niet veel doet. Dat wil zeggen, geen groei. Omdat hij verplant is van kweker naar eindbestemming zit de boom in een soort overlevingsfase. Het enige wat hij doet is het aanmaken van nieuwe wortels. De normale wortel/spruit verhouding is 1:1 of 1:2. Dat wil zeggen dat de hoeveelheid die boven het maaiveld te zien is als zijnde boom ook aan wortels onder de grond moet zitten wil hij vitaal genoeg zijn om te kunnen groeien.

Daarom is het planten boven de maat 20-25 (ca. 3 meter hoog) niet aan te bevelen. Deze maatvoering groeit binnen 2 á 3 jaar een groter geplante boom voorbij, omdat hij veel eerder aanslaat en door kan groeien. 20-25 is dan ook de meest duurzame oplossing.

Wel heb ik ervoor gekozen om aan bovenstaande argumenten geen gehoor te geven door toch voor wat grotere bomen rondom het clubhuis te kiezen. Hier is het niet erg als ze iets langzamer groeien. Het is hier van belang dat het direct bij aanplant body geeft gezien alle opmerkingen van afgelopen jaar.

Door de uitbreiding van de budgettaire mogelijkheden kon nu op meerdere plaatsen gekozen worden  voor een dubbele rij/laan bomen, of een maatje groter, of de plantafstand iets verkorten. Hierdoor geeft het geheel op die plekken veel meer body.

 

Onderstaand de ingetekende plattegrond met de locaties waar de bomen geplant worden. Tevens zijn naast de locatietekeningen de afbeeldingen van de gekozen boomsoorten geplaatst. De locatie geeft  een indicatie en kan in werkelijkheid iets afwijken. Op de locatie waar een oude boom gestaan heeft is het niet echt makkelijk planten vanwege wortelaanlopen die nog aanwezig zijn (ook na het frezen van de stobben).

De bomen zijn inmiddels besteld en ik verwacht dat ze ergens in de week van 9 april geleverd worden.

 

Christian Nueboer, hoofdgreenkeeper

        

Amerikaanse Es
Treurwilg

 

 

Acer Platanoides

 

 

 

 

Koelreutia
Esdoorn Royal red
Hamamelis

 

 

    Berk Pendula

 

   

Tilia (Linde)

 

 

 

Klik hier om terug te gaan

Bomenonderhoud Aak en Jol

Zoals veel spelers inmiddels al hebben gezien zijn wij op een aantal plekken in de baan weer flink aan het zagen.

Helaas zijn alle essen op de baan aangetast door de essentaksterfte. Als we de essen zouden laten staan kunnen we de veiligheid van de speler, greenkeeper, marshall etc. niet meer garanderen en dat is uiteraard onacceptabel! Inmiddels is Staatsbosbeheer in onze aanliggende bospercelen ook begonnen met het ruimen van de essen.

http://blikopzeewolde.nl/zieke-essen-wijken-veiligheid-bosbezoekers/

 

Rondom de greens van Aak 3 en Aak 8 is inmiddels het meest ingrijpende gebeurd wat er dit jaar in ons bosplan staat. Dit heeft 3 oorzaken die met de maatregelen die nu getroffen zijn opgelost moeten zijn.

  1. Als eerste hebben we de dubbele essenlaan links van Aak 8 en het essenhoefijzer (goed te zien op de luchtfoto) rondom de heren tee van Aak 9 moeten verwijderen. Deze bomen zijn aangetast door de essentaksterfte en gaan dus langzaam dood; met in eerste instantie uitvallende takken gevolgd door de hele boom die omvalt. (Ditzelfde heeft plaatsgevonden aan de linkerzijde van de drivingrange).
  2. De strook bos achter de green van Aak 3 en evenwijdig aan Aak 8 aan de rechter kant. Omdat de rechterzijde van Aak 8 en het stukje achter de green van Aak 3 ontzettend nat is moet hier meer ruimte komen voor de zon en de wind. Vooral de green van Aak 3 heeft in de winterperiode last van een verhoogde schimmeldruk vanwege het gebrek aan licht en lucht. Het is dan ook van groot belang de omgevingsfactoren die ervoor zorgen dat gras eerder ziek wordt aan te pakken.
  3. En als laatste de ‘tunnel’ die gezaagd is waardoor er vanaf de Aak 3 ineens zicht is op Aak 7. Deze tunnel gaat ervoor zorgen dat de wind vrij spel heeft over de green van Aak 3 wat de plantgezondheid (het gras) ten goede komt. De meest heersende windrichting in Nederland komt uit het zuidwesten. Vandaar dat de tunnel ook gezaagd is in die richting.

 

 

En dan komt uiteraard de veel gestelde vraag: “Komt er wel iets terug? Het is zo ontzettend kaal nu!”. Ja, er komt wat voor terug. Voorrang geven we aan de bomen rondom het clubhuis. Daar is afgelopen jaar gebleken dat men het zicht op de baan als positief heeft ervaren maar aankleding mist.

Op de locaties 2 en 3 aangegeven in de afbeelding komt niks terug vanwege de groeiomstandigheden voor het gras. Deze bomen zijn uiteindelijk niet zomaar verwijderd.

De locaties 1 worden wel herplant, evenals de linkerzijde van de drivingrange. Het hoefijzer rondom de heren tee van Aak 9 blijft behouden in vorm maar herplant met een andere soort die met de huidige ziektes niet aangetast kan worden. Op de andere locaties hoeft het uiteraard niet als laanboom terug te komen maar kan er ook gekozen worden voor losse groepjes verspreid door het veld.

Bovenstaand wordt vanuit greenkeeping overlegd met de baancommissie en het bestuurslid baan.

Vanwege de essentaksterfte hebben we op veel verschillende plaatsen in de baan moeten ingrijpen wat inhoudt dat we wellicht niet voldoende hebben aan de nu opgemaakte begroting voor het herplanten. Betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden:

  • Alles planten en door het budget heen,
  • Schuiven met de budgetten waardoor we op een ander onderdeel moeten bezuinigen,
  • De aangeven stukken allemaal beplanten met een klein formaat,
  • Kiezen voor een boom die al flink formaat heeft (die zijn een stuk duurder in aanschaf) maar dan niet alle locaties kunnen vullen,

 

Bovenstaande opties worden intern nog besproken.

 

Alle kapwerkzaamheden beschreven in dit stukje hebben direct te maken met de plantgezondheid van het gras. Aangezien wij waarschijnlijk te maken krijgen met een

verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met ingang van 2020 is het belangrijk hier nu al op in te spelen. Deze zogenaamde “Green Deal” zal ik in een ander artikel toelichten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Christian Nueboer

Hoofdgreenkeeper

 

Klik hier om terug te gaan

 

Planning onderhoud 2018

Met het nieuwe wedstrijdseizoen voor de deur stellen wij u graag op de hoogte van de werkzaamheden in de baan en de mogelijke effecten die het heeft op het spel en de wedstrijden.

Een aantal punten zijn reeds eerder ter sprake gekomen in gesprekken met wedstrijdorganiserende commissies.

Echter het leek ons goed alle punten nogmaals op een rij te zetten.

  1. Groot onderhoud greens en fairways

In bijgaand overzicht “onderhoudsplanning” staat het onderhoud voor het gehele jaar weergegeven. Tijdens het groot onderhoud aan de greens (week 19 en week 31) zal er 4 dagen elke dag 1 lus non-qualifying zijn, omdat er dan 2 wintergreens in gebruik zijn. De wedstrijden zullen zoveel mogelijk geplaatst worden op de Q-lussen. Het kan dus zijn dat de luscombinatie van een wedstrijd kort tevoren moet worden aangepast,

In de weken 18 (3-/4-4/5) en 30 (23/7-27/7 wordt groot onderhoud gepleegd aan de fairways, tees en foregreens. In die weken zal er 4 dagen elke dag 1 lus zijn gesloten. Om het spelplezier voor alle leden zo goed mogelijk te houden, is afgesproken dat in die weken de wedstrijden op di-wo-do zullen plaatsvinden op de Jol + 1 lus op de grote baan.

Bovengenoemde weken liggen weliswaar vast, maar kunnen wijzigen bij extreme weersomstandigheden.

  1. Onderhoud tijdens wedstrijden

Door de vele verenigingswedstrijden bij Golfclub Zeewolde is bepaald dat een aantal baanonderhoudswerkzaamheden door moeten kunnen gaan, ook al vinden er wedstrijden plaats op de betreffende lus. De wedstrijdorganiserende commissies beschikken over een overzicht van het type wedstrijd en de daarbij toegestande werkzaamheden. Dit zal zich met name voordoen op de dagen maandag t/m vrijdag.

  1. Teerenovatie

OOk komend jaar zullen een 4-tal tees van en nieuwe bovenlaag worden voorzien. De juiste planning en welke tees wordt later bekend gemaakt. Allereerst wordt de bovenlaag verwijderd, de tee wordt vlaggemaakt en in de juiste hellingshoek gelegd en voorzien van een nieuwe zoden-grasmat. De afslagplaats is dan 1 dag gesloten en de betreffende hole dient vanaf een andere tee gespeeld te worden.

      4. Bunkerrenovatie

In de weken 14 t/m 17  (met een uitloop naar week 18) zullen de greensidebunkers van Aak, Botter en Pluut worden voorzien van nieuw zand. Op  hole waar men aan het werk is, zal de vlag op de wintergreenpositie worden geplaatst. Per lus zal dat maximaal 1 hole zijn, zodat de baan altijd qualifying blijft

Natuurlijk zullen wij ons best doen om de overlast voor alle spelers zo veel mogelijk te beperken.

Mochten er vragen zijn mbt onderhoud en planning, dan kunt u  contact opnemen met het secretariaat of caddiemaster.

Om de baan in een goede conditie te houden, moet er veel werk worden verricht door het greenkeepersteam. Zij streven ernaar deze werkzaamheden zoveel mogelijk buiten het gezichtsveld van de spelers te doen. Een aantal keer per jaar dient er op de baan echter meer ingrijpend onderhoudswerk te worden uitgevoerd; het zogenaamde groot onderhoud. In bijgaand bestand een overzicht van de aard en de planning van deze werkzaamheden voor het jaar 2018.

Onderhoudsplanning 2018

Kwaliteitseisen Baan GC Zeewolde

 

Materiaal 2 onderhoud 1 column

Klik hier om terug te gaan

Bos- en natuurbeheer plan

Winter 2017 Bosonderhoud Golfclub Zeewolde 

Als het blad van de bomen is en de ondergrond liefst een beetje bevroren, dan zijn de greenkeepers van Golfclub Zeewolde volop in de weer met kettingzagen en snipperbak om een groot aantal   bossages en lanen aan te pakken.

Voor veel leden reden om vragen te hebben als: wat zonde, want het was zo’n mooie boom; is het nu echt nodig; het wordt zo kaal, etc.
Achter al dat zaag- en snoeiwerk zit wel degelijk een doordacht meerjarenplan. Dit plan is enerzijds gebaseerd op de ruim aanwezige kennis en ervaring rond bosonderhoud bij het greenkeepersteam, maar ook gebaseerd op het onlangs bijgesteld Natuurbeheerplan en ook op basis van adviezen van de baanarchitect Alan Rijks (“zo heb ik die hole voor ogen gehad bij het   ontwerpen”). Het meerjaren bosplan wordt elk jaar geactualiseerd, waarbij al vroeg in de herfst binnen de baancommissie wordt besproken welke onderdelen van dit bosplan de komende winter worden aangepakt.

De belangrijkste redenen om bomen weg te zagen, te dunnen, maar ook weer te herplanten, zijn de volgende:

1. Vitaliteit/gezondheid van het bomenbestand

Met name rond de speelvlakken dient gezorgd te worden voor veilige omstandigheden. Dat betekent dat bomen die gevaarlijke (zware) zijtakken hebben die kans maken op afscheuren of afbreken, verwijderd of fors gesnoeid moeten worden.
Vervelender wordt het wanneer bomen getroffen worden door een ziekte. Hét voorbeeld daarvan zijn de kastanjes die rond het clubhuis hebben gestaan. Alle kastanjes hier in de polder zijn daardoor getroffen en dan rest er helaas maar 1 optie en dat is ruimen. Hetzelfde geldt voor de op veel plaatsen in de baan voorkomende essen. Ook hier geldt dat vele essen zijn getroffen door de zgn essentaksterfte en dus verwijderd dienen te worden. De essen dienen ook uit het oogpunt van veiligheid (de takken breken spontaan af) rond de speelvlakken geruimd worden. In het oog springend zijn daarbij de de essen links van aak 8 en overlopend in het hoefijzer achter de wit/gele tee van Aak 9. Deze zullen in de winter van 2017-18 worden verwijderd. Hetzelfde geldt voor de essen rondom de green van Jol 5 en de laan links van de driving range.

2. Diversiteit

De oorspronkelijke aanplant van bomen op de golfbaan, als onderdeel van het grootste loofbomenbos van Nederland, bestond grotendeels uit de zgn snelle groeiers: wilgen, populieren, abelen etc. Deze hebben een bepaalde eindigheid in levensduur. Al een langere periode zijn we bezig deze boomsoorten te ruimen en te vervangen door een grotere diversiteit aan duurzame boomsoorten. Gekozen wordt voor soorten die meerdere generaties mee kunnen en op termijn de golfbaan een meer parkachtige uitstraling zullen geven. Daarbij wordt tevens gekeken naar verscheidenheid in kleur en vorm. Ook de keuze van de herplant van de bomen en bosplantsoen wordt in de baancommissie besproken en voorgelegd.

3. Licht en lucht op de speelvlakken

Het gras op de speelvlakken gedijt het beste als daar voldoende zonlicht gedurende een groot deel van de dag op valt. Lucht (wind) is essentieel om het vochtige gras zo snel mogelijk te laten afdrogen. Schaduw en vocht zijn de grootste veroorzakers van mosvorming, kwijnend gras en zorgt dus uiteindelijk ook goede omstandigheden om allerlei ziektes (schimmels) in het gras te krijgen. In dit kader is ook Green Deal van belang: vanaf 2020 zal het gebruik van bestrijdingsmiddelen naar bijna 0 moeten worden teruggebracht. Dat kan alleen bij een zo gezond mogelijke grasmat. Concreet betekent dit dat de bomen die dicht op de speelvlakken staan ( met name greens en tees), geruimd moeten worden. De erachter staande bomen/bossages nemen dan de functie van contour-begrenzing over. Die dienen dan wel in een visueel aantrekkelijke staat gebracht te worden. Voorbeelden hiervan zijn de abelen achter de green van Pluut 7 en het bosgebied rond de green van Botter 5. Het positieve effect van dit soort ingrepen is bijvoorbeeld heel goed merkbaar bij de green van Aak 1. Daar zijn 2 jaar geleden bomen achter de green geruimd en is een flinke windtunnel vrijgemaakt achter de green. De green en het grasbestand zijn zichtbaar en meetbaar verbeterd.

4. Speltechnisch

De kruin van een gemiddelde boom groeit ongeveer met 20-30 cm per jaar; ook in de breedte. Dat betekent dat, daar waar bomen links en rechts van de speelvlakken staan, per jaar de “vrije” ruimte met een halve meter afneemt. Dan ontstaat er een moment waarop (een deel van) de eerste rij naast zo’n speelvlak moet worden geruimd. Voorbeelden hiervan zijn de dichtgegroeide fairway van Jol 8 en de moeraseiken die vorig jaar rondom de green van Pluut 8 zijn weggehaald.
I.o.m. de baanarchitect wordt in dit kader ook gekeken om juist wel bepaalde bomen te laten staan om de hole daardoor uitdagender/spannender te maken. Dit soort beeldbepalende bomen dient te worden “vrijgezet”: ze hebben dan alle gelegenheid om uit te groeien naar het zgn eindbeeld van de hole. Op oudere banen en zeker de wat oudere banen op zandgrond zie je vaak holes met beeldbepalende omen, die ook speltechnisch hun invloed hebben op de moeilijkheidsgraad van een hole. Daar moet al in een vroegtijdig stadium een keuze worden gemaakt in welke bomen de blijvers zijn en welke weg moeten.

5. Lange termijn visie

Golfclub Zeewolde ligt op voedzame kleigrond en dus groeien bomen hard. Maar het zijn wel bomen en het duurt dus jaren voordat het gewenste “eindbeeld” van een hole of een stuk bos of laan is bereikt. Het zagen/snoeien en herplanten gebeurt dus met een visie op het te bereiken resultaat. Soms worden we daarin achterhaald door ziektes van bepaalde bomen (vb kastanjes), of ongewenste stormschade. Stormschade in de baan is de afgelopen jaren nihil, doordat we in het bosonderhoud de nadruk leggen op het bewaken van de vitaliteit van de bomen.
Een goed voorbeeld van een langere termijn visie op boomonderhoud is de abelenrij rechts van Pluut 4. Deze abelen kunnen nog ca 10-15 jaar mee, maar dan zullen ze echt geruimd moeten worden. Tevens gingen de kruinen van deze bomen al in elkaar groeien. Daarom is ervoor gekozen om deze bomen om en om weg te halen. Over 1-2 jaar zal op de plaats van de weggehaalde bomen een herplant plaatsvinden van een duurzamere boomsoort. Die kunnen dan eerst ruim 10 jaar groeien en als die dan al een aardige grootte/hoogte hebben, worden de resterende abelen weggehaald. Hoewel ook dat een heel ander beeld geeft dan de huidige hoge bomen, zal het beeld van een 10 jaar oude bomenlaan dat beter opvangen dan nu alles nog even laten staan en alles in één keer weghalen en herplanten.

Kortom, het is begrijpelijk dat leden/ spelers verzuchten dat het soms zo zonde is dat bepaalde bomen weggehaald worden, maar het gebeurt met een visie naar de (verre) toekomst. Dat geldt niet alleen voor het effect op de bomen en lanen zelf, maar zeker op de speelvlakken waar de bomen omheen staan.
Naast de bomen die rondom de speelvlakken liggen zijn er nog stukken meer verwilderd bos. Daar laten we de natuur zo veel mogelijk de natuur en is het onderhoud zeer extensief.

Last but not least: de situatie rond het clubhuis; de voormalige “kastanjelaan”. Zoals boven is uitgelegd, moesten deze bomen geruimd worden wegens ziekte. Binnen de baancommissie is gesproken over de (on)wenselijkheid tot herplant. Besloten is om het komende jaar voorlopig niets terug te zetten, zodat spelers een vrijer zicht hebben op de tees van de eerste holes en de greens van de 9e holes. Mede op basis van de bevindingen/reacties van leden kan dan besloten worden om volgend jaar alsnog over te gaan tot herplant.


 

Het terrein van Golfclub Zeewolde heeft op het totaaloppervlak van 120 ha ongeveer 30 ha bos en struweel.

Daarnaast nog een 1000 vrijstaande bomen. Soms als solitaire boom op de fairway, vaak aan de randen en lanen en in boomweides. Tel daarbij 6000 mtr aan oevers en een kilometer hagen.

Dit valt allemaal onder het zgn natuurbeheerplan waarvan afgelopen zomer door de HAS een herziene versie inclusief beheer-/werkkaarten is gemaakt.

Het natuurbeheerplan en de, in overleg met de baanarchitect, aangewezen speltechnische bomen vormen de leidraad voor het winterwerk in het bos zoals dat door de greenkeepers wordt uitgevoerd.

De kroon van een boom groeit nl per jaar ca 20-30 in de breedte. Vooral aan de randen van de fairway, rondom greens en tees moet alleen al daarom elk jaar worden gezaagd om voldoende licht en lucht op de speelvlakken te houden.

Komende winter zult u dan ook weer regelmatig het geluid van de motorzaag en vallende bomen kunnen horen. Voor dit jaar staan de werkzaamheden met name op de Aak gepland.

Onderstaand vindt u de linkjes naar een aantal beheerkaarten voor elk onderdeel zoals dat door de HAS is opgesteld.

beheerkaart Bos

beheerkaart Struweel

beheerkaart Bomen

beheerkaart Oevers

beheerkaart Hagen

overzichtskaart-beheer

Klik hier om terug te gaan

Green Deal en Statera-project

Met ingang van 2020 zal op sportvelden (en dus ook golfbanen) het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet meer zijn toegestaan; de Green Deal.

Dat betekent dat straks het spuiten tegen schimmels, maar ook tegen onkruiden niet mee zal zijn toegestaan. Binnen de golfbranche wordt nu hard gewerkt aan onderhoudsmethodieken die op andere manieren de schimmeldruk flink zullen verlagen en de groei van onkruid tegen gaat.

Of daarmee de huidige kwaliteit van de golfbanen gewaarborgd kan blijven en of we echt helemaal “chemie-vrij” kunnen werken is niet alleen een vraag, maar vooral een uitdaging voor al degenen die te maken hebben met het baanonderhoud.

Ook het greenkeepersteam van Zeewolde is al een paar jaar bezig om te kijken op welke wijze het onderhoudsregime aangepast moet worden om deze doelstellingen in 2020 te bereiken.

Een van de projecten waar Golfclub Zeewolde aan deelneemt is het Statera-project. Hiertoe is op Botter 6 niet alleen een zeer geavanceerd weerstation neergezet, maar zijn ook sondes in de green geplaatst, die alle mogelijke gegevens verzameld van deze green. De green wordt ook op een andere manier onderhouden om te kijken of dit gewijzigde onderhoud een gunstig effect heeft op de gezondheid van het gras (en dus minder gevoelig is voor schimmels). De proef loopt nu 1 jaar en binnenkort zal een eerste evaluatie hierover plaatsvinden en aan de hand van de bevindingen en resultaten het onderhoud worden bijgesteld.

Een van de deelnemers aan het Statera-project is fa Bayer. Om de belasting voor het milieu bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nog verder te beperken hebben zij samen met de fa Beutech een zgn Phyto-bak ontwikkeld, waar het residu van de spuitwagen in kan worden geleegd en daar wordt omgezet naar veilig af te voeren produkten. Ook hier loopt Golfclub Zeewolde maa weer eens voorop. De Phyto-bak staat bij de ingang van het greenkeepersterrein.

Door Bayer en Beutech is een flyer gemaakt om doel en werking van de Phyto-bak onder een breed publiek onder de aandacht te brengen.

 

Klik hier voor de flyer met een duidelijke uitleg over de werking ervan.

Klik hier om terug te gaan

Natuur en Milieu

Sinds september 2009 heeft Golfclub Zeewolde het Committed to Green (CtG) certificaat. In september 2010 volgde certificering onder de Golf Environment Organization (GEO) vlag. Dit GEO-certificaat kan worden beschouwd als een internationaal erkend ‘ECO-keurmerk’ voor de golfindustrie.

In tegenstelling tot wat regelmatig wordt gedacht, heeft CtG niets te maken met het in golfkringen gangbare begrip ‘Green’. Het heeft daarentegen alles te maken met die andere betekenis van ‘green’, n.l. ‘groen’ in de zin van ‘Natuur & Milieu’. De certificering is een erkenning voor het feit dat de op onze baan aanwezige natuur met respect wordt behandeld en verstandig beheerd, waardoor het groen zich goed kan ontwikkelen en gezond blijft, wat weer een positief effect heeft op de op de baan levende fauna. Ook milieubewust omgaan met gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en andere voor het baanonderhoud noodzakelijke producten en machines maakt deel uit van CtG, evenals waterhuishouding, energiegebruik en afvalstoffenbeheer. 

Natuur&Milieu/GEO maakt onderdeel uit van de Baancommissie en organiseert jaarlijks verschillende wandelingen over de baan o.l.v. ter zake deskundigen om uitleg te geven over de flora en fauna.

Natuur&Milieu 1 column

Klik hier om terug te gaan