Bijgewerkt: 22 maart 2024 / RtR
Direct naar de local rules op de scorekaart.

Tijdelijke Plaatselijke Regels

Plaatsen (regel: E-3)
Als de bal in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze binnen 15 cm. van de originele plek, maar niet dichter bij de hole. Voorafgaand aan het plaatsen van de bal mag deze worden schoongemaakt.

Tijdelijke greens (wintergreens, regel: D-2) 
Indien nodig kunnen, vanwege de weersomstandigheden en/of onderhoud, de vlaggen op de fairway op de zgn. wintergreens staan.

Opmerking: Als wintergreens zijn ingesteld, dient u het spelen naar de zomergreen te voorkomen. Mocht uw bal toch op de zomergreen (incl. voorgreens) liggen, dan moet u deze (voor)green ontwijken volgens Regel 13-1f (Verplicht ontwijken van een verkeerde green).

Uitholen bij wintergreens: Net zoals bij zomergreens dient u uit te holen. Als de wintergreen bevroren, of (gedeeltelijk) bedekt met ijs- of sneeuwresten is, dan mag u uw bal oprapen als deze binnen één putterlengte (max. 1 m) van de hole ligt. U telt vervolgens één slag bij uw score.

Een wedstrijdorganiserende commissie kan bepalen dat ook bij bevroren ondergrond uitgeholed moet worden.

Grond in Bewerking (GUR)
De GUR, aangegeven met (groen getopte) blauwe palen, moet u ontwijken volgens Regel 16-1b of 16.1e. Als er sprake is van zich herstellend of recentelijk ingezaaid gras dan is Regel 16.1f van toepassing en mag de GUR niet worden betreden.

De volgende gebieden worden ook aangemerkt als GUR en mag u (na overleg en goedkeuring door uw marker) ontwijken:
1. De ingeklonken drainagesleuven in de fairway van Aak 5 en Botter 5 & 8.
2. Kuilen in het algemene gebied, gemaaid op fairwayhoogte of lager, op o.a. de holes: Aak 3, Pluut 7 & Botter 9 zijn grond in bewerking. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b. Het betreft uitsluitend kuilen en scheuren welke zijn ontstaan door weggespoelde grond (dus niet veroorzaakt door divots).
3. Verstoringen vanwege kap- en snoeiwerkzaamheden, hieronder vallen tractorsporen, (opgevulde) rooigaten, opgestapelde takken/boomstammen & achtergebleven houtsnippers, wanneer deze zich bevinden in de (semi)-rough of op fairwayhoogte (of korter) gemaaid gras.
4. Sterk verzande stukken en gebieden die door kraaien zijn omgewoeld. Deze gebieden zijn herkenbaar aan losse plaggen gras op de fairways. Bij deze stukken fairway zijn kraaien op zoek geweest naar emelten.

BIJ OVERTREDING VAN DE (TIJDELIJKE) PLAATSELIJKE REGELS geldt de Algemene Straf: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee strafslagen.

Plaatselijke Regels (local rules) op de scorekaarten

Hieronder staat een samenvatting van de ‘local rules’ op de scorekaarten in het Nederlands en Engels. Bij eventuele tekstuele verschillen is de tekst op de website leidend.

Lus Plaatselijke Regels Local Rules
Aak-Botter,
Botter-Pluut
Hindernis Botter 3
Indien je bal niet is gevonden en het bekend of praktisch zeker is dat deze in de hindernis tot stilstand is gekomen, mag je de hindernis ontwijken met één strafslag met optie (1) onder slag en afstand of met optie (3) zijwaarts ontwijken volgens Regel 17-1d.
Penalty Area Botter 3
If a player’s ball is in a penalty area, including when it is known or virtually certain to be in a penalty area even though not found, the player only has these relief options, each coming with a single penalty stroke: option (1) with stroke-and-distance or option (3) Lateral Relief, see Rule 17-1d.
alle Vaste obstakels
Alle hindernispalen en afstandspalen (die 100, 150 of 200m aangeven tot het midden van de green) zijn vaste obstakels. Ondervindt u hinder qua stand of swing, en alleen als de bal buiten een hindernis ligt dan mag de speler het vaste obstakel ontwijken volgens Regel 16-1.Kleine witte paaltjes met koord zijn vaste obstakels en mogen als zodanig ontweken worden (zie bovenstaande regel), of kunnen gezien worden als losse obstakels en ontweken worden volgens regel 15.2a (1).
Immovable Obstructions
Stakes marking a penalty area and black posts (indicating 100, 150 or 200m to the centre of the green) are immovable obstructions. In case of interference in stance or swing and only when the ball lies outside the penalty area free relief may be taken under Rule 16-1.White stakes with string can be interpreted as immovable obstructions from which relief is allowed (see the above rule), or can be seen as movable obstructions from which relief is allowed according to rule 15.2a (1).
alle Grond in Bewerking (GUR)
De GUR wordt aangegeven door blauwe palen (in voorkomende gevallen eveneens met een groene top) of door blauwe verflijnen rondom een groen getopte blauwe paal. De GUR is een zgn. ‘no play zone’. In het geval van interferentie door GUR en de bal ligt buiten een hindernis dan moet de speler de GUR ontwijken volgens Regel 16-1f.
Ground Under Repair
Ground Under Repair, defined by blue stakes (with optionally green tops) or blue lines with one blue stake with a green top is a no play zone.
Free relief must be taken in case of interference by the no play zone under Rule 16-1f.
Aak-Botter,
Botter-Pluut
Wateropvang gebieden bij Aak 5/Aak 7
Het ongemarkeerde wateropvanggebied, links ter hoogte van de ‘dogleg corner’ van Aak 5 of Aak 7, maakt deel uit van het Algemene Gebied en is geen hindernis.
Unmarked water collection (Aak 5/Aak 7)
The unmarked water collection area at the left side of the dogleg corner of Aak 5 or Aak 7 is part of the general area and therefore it is not a penalty area.
alle Gedragregels: uw gedrag op de baan
Leg de uitgeslagen divots terug – repareer pitchmarks – hark de bunkers – denk aan uw speeltempo – en rij niet met trolley of buggy tussen de green en de greenside bunker(s) door.
Etiquette; Behaviour on the course
Replace divots – repair pitchmarks – rake bunkers – don’t push/pull your trolley in between bunkers and greens – keep pace.
alle Speellijn Aak 5 en Botter 4
Vanwege de veiligheid van spelers op Aak 6 en Aak 7 is het niet toegestaan om bij Aak 5 via de fairway van Aak 6 te spelen resp. bij Botter 4 de dogleg af te snijden via Aak 7. U dient af te slaan in de richting van de speellijn van Aak 5 en Botter 4, en de contouren van de genoemde holes te volgen.
Line of play Aak 5 and Botter 4
For the safety of players at Aak 6 and Aak 7 it is not allowed to play Aak 5 via the fairway of Aak 6, nor to shortcut the dogleg at Botter 4 (crossing Aak 7). You are required to play these holes as intended by their layouts.

Top
Regel & Handicap commissie GC Zeewolde