Bijgewerkt: 11 juli 2024 / RtR
Direct naar de local rules op de scorekaart.

Tijdelijke Plaatselijke Regels

Grond in Bewerking (GUR)
De GUR is aangegeven met (groen getopte) blauwe palen. De GUR moet u ontwijken volgens Regel 16-1b of 16.1e.

Ingezaaide gebieden rond de tees van Aak 3 en Aak 4 zijn GUR. Als uw bal in dit gebied ligt moet u gebruik maken van de dropzone rechts naast de rode tee van de betreffende hole. Spelen vanaf de nieuw aangelegde tees is eveneens niet toegestaan als hierop nog geen tee-markers zijn geplaatst.

De volgende gebieden worden ook aangemerkt als GUR en mag u (na overleg en goedkeuring door uw marker) ontwijken:
1. De ingeklonken drainagesleuven in de fairway van Aak 5 en Botter 5 & 8.
2. Sterk verzande stukken en gebieden die door kraaien zijn omgewoeld. Deze gebieden zijn herkenbaar aan losse plaggen gras op de fairways. Bij deze stukken fairway zijn kraaien op zoek geweest naar emelten.

BIJ OVERTREDING VAN DE (TIJDELIJKE) PLAATSELIJKE REGELS geldt de Algemene Straf: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee strafslagen.

Plaatselijke Regels (local rules) op de scorekaarten

Hieronder staat een samenvatting van de ‘local rules’ op de scorekaarten in het Nederlands en Engels. Bij eventuele tekstuele verschillen is de tekst op de website leidend.

Lus Plaatselijke Regels Local Rules
Aak-Botter,
Botter-Pluut
Hindernis Botter 3
Indien je bal niet is gevonden en het bekend of praktisch zeker is dat deze in de hindernis tot stilstand is gekomen, mag je de hindernis ontwijken met één strafslag met optie 1: onder slag en afstand of met optie 3: zijwaarts ontwijken volgens Regel 17-1d. Optie 2: ‘in een rechte lijn met de vlag’ vervalt i.v.m. de constructie van de hole.
Penalty Area Botter 3
If a player’s ball is in a penalty area, including when it is known or virtually certain to be in a penalty area even though not found, the player only has these relief options, each coming with a single penalty stroke: option: 1: with stroke-and-distance or option 3: Lateral Relief, see Rule 17-1d. Option 2: ‘in a straight line to the flag’ is not applicable due to the layout of this hole.
alle Vaste obstakels
Alle hindernispalen en afstandspalen (die 100, 150 of 200m aangeven tot het midden van de green) zijn vaste obstakels. Ondervindt u hinder qua stand of swing, en alleen als de bal buiten een hindernis ligt dan mag de speler het vaste obstakel ontwijken volgens Regel 16-1. Kleine witte paaltjes met koord zijn vaste obstakels en mogen ontweken worden (zie bovenstaande regel), of kunnen gezien worden als losse obstakels en ontweken worden volgens regel 15.2a (1).
Immovable Obstructions
Stakes marking a penalty area and black posts (indicating 100, 150 or 200m to the centre of the green) are immovable obstructions. In case of interference in stance or swing and only when the ball lies outside the penalty area free relief may be taken under Rule 16-1. White stakes with a string can be interpreted as immovable obstructions from which relief is allowed (see the above rule), or can be seen as movable obstructions from which relief is allowed according to rule 15.2a (1).
alle Grond in Bewerking (GUR)
De GUR wordt aangegeven door blauwe palen (in voorkomende gevallen eveneens met een groene top) of door blauwe verflijnen rondom een groen getopte blauwe paal. De GUR is een zgn. ‘no play zone’. In het geval van interferentie door GUR en de bal ligt buiten een hindernis dan moet de speler de GUR ontwijken volgens Regel 16-1f.
Ground Under Repair
Ground Under Repair, defined by blue stakes (with optionally green tops) or blue lines with one blue stake with a green top is a no play zone.
Free relief must be taken in case of interference by the no play zone under Rule 16-1f.
Aak-Botter,
Botter-Pluut
Wateropvang gebieden bij Aak 5/Aak 7
Het ongemarkeerde wateropvanggebied, links ter hoogte van de ‘dogleg corner’ van Aak 5 of Aak 7, maakt deel uit van het Algemene Gebied en is geen hindernis.
Unmarked water collection (Aak 5/Aak 7)
The unmarked water collection area at the left side of the dogleg corner of Aak 5 or Aak 7 is part of the general area and therefore it is not a penalty area.
alle Gedragregels: uw gedrag op de baan
Leg de uitgeslagen divots terug – repareer pitchmarks – hark de bunkers – denk aan uw speeltempo – en rij niet met trolley of buggy tussen de green en de greenside bunker(s) door.
Etiquette; Behaviour on the course
Replace divots – repair pitchmarks – rake bunkers – don’t push/pull your trolley in between bunkers and greens – keep pace.
alle Speellijn Aak 5 en Botter 4
Vanwege de veiligheid van spelers op Aak 6 en Aak 7 is het niet toegestaan om bij Aak 5 via de fairway van Aak 6 te spelen resp. bij Botter 4 de dogleg af te snijden via Aak 7. U dient af te slaan in de richting van de speellijn van Aak 5 en Botter 4, en de contouren van de genoemde holes te volgen.
Line of play Aak 5 and Botter 4
For the safety of players at Aak 6 and Aak 7 it is not allowed to play Aak 5 via the fairway of Aak 6, nor to shortcut the dogleg at Botter 4 (crossing Aak 7). You are required to play these holes as intended by their layouts.

Top
Regel & Handicap commissie GC Zeewolde